ทันตแพทย์ ของคลินิกทันตกรรม สไมล์ ซิกเนเจอร์ มีความชำนาญ ดูแลเอาใจใส่

         ทีมทันตแพทย์ของเราได้รับการรับรองจากสถาบันต่างๆในความชำนาญฉพาะแต่ละสาขา เพื่อจะให้บริการได้ครบวงจรในทางทันตกรรม

 

 

 

ทันตแพทย์ทั่วไป

ทันตแพทย์จัดฟัน

ทันตแพทย์ประดิษฐ์

ทันตแพทย์รากเทียม

ทันตแพทย์รักษารากฟัน

ทันตแพทย์โรคเหงือก

ทันตแพทย์บูรณะฟันและตกแต่ง

ทันตแพทย์ศัลยกรรมช่องปาก

 

 

 

ทันตแพทย์ทั่วไป

 

ทันตแพทย์ สไมล์ ซิกเนเจอร์

ทันตแพทย์หญิง ฑิมพิกา  มวญนรา  
 • ทันตแพทย์ศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ทันตแพทย์ สไมล์ ซิกเนเจอร์

ทันตแพทย์หญิง ภชสร เวชยชัย  
 • -
ทันตแพทย์ สไมล์ ซิกเนเจอร์
ทันตแพทย์หญิง รศนา บุญเพ็ง
 • ทันตแพทย์ศาสตร์บัณฑิด มหาวิทยาลัยรังสิต
ทันตแพทย์ สไมล์ ซิกเนเจอร์
 

ทันตแพทย์หญิง ธันย์ชนก  ศิลปประเสริฐสุข 

 • ทันตแพทย์ศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ทันตแพทย์ สไมล์ ซิกเนเจอร์
 
ทันตแพทย์หญิง วิสาลักษณ์ ปัญญาวัฒนานนท์
 • ทันตแพทย์ศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยามหิดล
ทันตแพทย์ สไมล์ ซิกเนเจอร์

ทันตแพทย์หญิง อัญชลี เทพขวัญ
 • -
ทันตแพทย์ สไมล์ ซิกเนเจอร์

ทันตแพทย์ เฉลิมพงศ์  ตั้งวิจิตรสกุล
 • ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • สาธารณสุขศาสตร์ มหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล
ทันตแพทย์ สไมล์ ซิกเนเจอร์

ทันตแพทย์ สิวาลัย เลิศคารม   
 • ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ทันตแพทย์ สไมล์ ซิกเนเจอร์

ทันตแพทย์หญิง อัญชลี เทพขวัญ 
 • ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ทันตแพทย์ สไมล์ ซิกเนเจอร์

ทันตแพทย์หญิง ดิศกุล ผิวหอม
 • ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยรังสิต
ทันตแพทย์ สไมล์ ซิกเนเจอร์

ทันตแพทย์หญิง นวลนภา ทิพย์ถิระพงศ์
 • ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต (ท.บ) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ทันตแพทย์ สไมล์ ซิกเนเจอร์

ทันตแพทย์หญิง วิชชุลดา วิจิตรสงวน
 • ทันตแพทย์ศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
ทันตแพทย์ สไมล์ ซิกเนเจอร์

ทันตแพทย์ วรภัทร จรางกุล
 • ทันตแพทย์ศาสตร์บัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 1) มหาวิทยาลัยมหิดล 
ทันตแพทย์ สไมล์ ซิกเนเจอร์

ทันตแพทย์หญิง พรพรรณ จิราวัฒนานุรักษ์ 
 • ทันตแพทย์ศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล
 • ปรกาศนียบัตรชั้นสูง เอกวิชาเวชศาสตร์ช่องปาก
ทันตแพทย์ สไมล์ ซิกเนเจอร์

ทันตแพทย์ พงศกร บูรณะเนิต
 • ทันตแพทย์ศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ทันตแพทย์ สไมล์ ซิกเนเจอร์

ทันตแพทย์หญิง  กันติยา จันทรคุณ
 • ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ทันตแพทย์ สไมล์ ซิกเนเจอร์

ทันตแพทย์หญิง กนกพร เกษมกิจวัฒนา 
 • ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยรังสิต
ทันตแพทย์ สไมล์ ซิกเนเจอร์

ทันตแพทย์ อนันต์  ลิ้มจินดานุวัฒน์
 • ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล
ทันตแพทย์ สไมล์ ซิกเนเจอร์

ทันตแพทย์ กิตติกรณ์   เจริญศุภกุล
 • ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล
ทันตแพทย์ สไมล์ ซิกเนเจอร์

ทันตแพทย์หญิง อัจฉริยา ตั้งจิตตรง  
 • ทันตแพทย์ศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร​
ทันตแพทย์ สไมล์ ซิกเนเจอร์

ทันตแพทย์หญิง ธีรดา  มุ่งทวีพงษา
 • ทันตแพทย์ศาสตร์บัณฑิต เวสเทิร์น มหาวิทยาลัย
ทันตแพทย์ สไมล์ ซิกเนเจอร์

ทันตแพทย์ ภัทรพงศ์ สติมัย
 • ทันตแพทย์ศาสตร์บัณฑิต เวสเทิร์น มหาวิทยาลัย
ทันตแพทย์ คลินิกทันตกรรม สไมล์ ซิกเนเจอร์ สาขา สยามสแควร์

ทันตแพทย์หญิง ณัฎฐณิชา ชาญภิญโญ
 • ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยรังสิต