Back to Top

รากฟันเทียมเดี่ยว

  • การทำรากฟันเทียม

    รากฟันเทียม คือ รากฟันใหม่ที่ทดแทนฟันที่สูญเสียไป โดยที่สามารถสร้างตัวฟันบนรากฟันเทียมได้หลายแบบอาทิ ครอบฟันแบบติดแน่น หรือถอดได้แล้วแต่กรณี รากฟันเทียม จะทำขึ้นจากวัสดุไทเทเนียมที่มีการยึดติดกับกระดูกได้ดี ทั้งนี้เพื่อจะได้ทดแทน และใช้งานได้เหมือนรากฟันธรรมชาติ การทำรากเทียมโดยทั่วไปจะมี 3 แบบ  

  • โปรโมชั่นรากฟันเทียม

     การทำ รากฟันเทียม ด้วยวิธีนี้เป็นทางเลือกสำหรับผู้ที่ไม่มีฟันในส่วนของฟันบนหรือฟันล่างเหลืออยู่แล้ว สามารถเลือกทำรากฟันเทียมเป็น 2 รากเทียม หรือ 4 รากเทียม ก็ได้แล้วจะมีการใช้อุปกรณ์เพื่อใช้เชื่อมต่อ ในการยึดฟันปลอม ซึ่งฟันปลอมนี้จะใส่และถอดออกได้ด้วยการล็อคกับอุปกรณ์เชิ่อมยึดรากฟันเทียม ซึ่งจะทำให้ฟันปลอมใช้งานได้ดีเพราะล็อคติดแน่นกับรากฟันเทียม ไม่มีการขยับขณะทานอาหารหรือพูดคุย