ทันตแพทย์ สไมล์ ซิกเนเจอร์ สาขาปิ่นเกล้า

คุณหมอทำฟัน เชียวชาญเฉพาะทาง ประจำคลินิกทันตกรรม สไมล์ ซิกเนเจอร์ สาขาปิ่นเกล้า

ทันตแพทย์ ไพฑูรย์ โรจนรัตน์

ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต(เกียรตินิยมอันดับ2) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูงทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก สาขาทันตกรรมประดิษฐ์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ประกาศนียบัตรทันตแพทย์ประจำบ้าน สาขาทันตกรรมประดิษฐ์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ทันตแพทย์ กิตติโชติ บุญศรี

ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Certificate Medical Science in Dentistry, University of London, UK
MSc., Implant Dentistry, University College London (UCL), UK

ทันตแพทย์ วุฒิพงษ์ เหล่าอมต

ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 2) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต (ทันตกรรมจัดฟัน) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ประกาศนียบัตรทางวิทยาศาสตร์การแพทย์ คลินิกชั้นสูง (สาขาทันตกรรมจัดฟัน) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
อนุมัติบัตรแสดงความรู้ความชำนาญ สาขาทันตกรรมจัดฟัน ราชวิทยาลัยทันตแพทย์แห่งประเทศไทย

ทันตแพทย์หญิง กันติยา จันทรคุณ

ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ทันตแพทย์ อรรถพล ยงวิกุล

ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล
หลักสูตรทันตแพทย์ประจำบ้านสาขาศัลยศาสตร์ช่องปาก และแม็กซิลโลเฟเชียล มหาวิทยาลัยมหิดล
ประกาศนียบัตรอบรมการบาดเจ็บใบหน้าขากรรไกร
ประกาศนียบัตรฝึกอบรมการรักษาโรคข้อต่อขากรรไกร
ประกาศนียบัตรอบรมการรักษาความวิการของใบหน้าขากรรไกร และการผ่าตัดกระดูกขากรรไกร

ทันตแพทย์หญิง สาลินี แหยมตุ้ย

ทันตแพทย์หญิง กนกพร เกษมกิจวัฒนา

ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยรังสิต

ทันตแพทย์หญิง ศศพินทุ์ เจณณวานิช

ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิทยาเอนโดดอนต์ Dental School, Faculty of medicine, the university of Manchester

ทันตแพทย์หญิง ฉัตราภรณ์ ศุภจำรญ

ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ผู้เชี่ยวชาญ สาขาศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
วุฒิบัตร แสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพทันตกรรมแห่งประเทศไทย สาขาศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล

ทันตแพทย์ ปวัน กอบกิจสกุล

ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล
ผู้เชี่ยวชาญ สาขาศัลยศาสตทันตกรรมจัดฟัน มหาวิทยาลัยมหิดล
ผู้เชี่ยวชาญ สาขาศัลยศาสตทันตกรรมจัดฟัน หลักสูตร International มหาวิทยาลัยมหิดล

ทันตแพทย์ อนันต์ ลิ้มจินดานุวัฒน์

ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล

ทันตแพทย์ กิตติกรณ์ เจริญศุภกุล์

ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล

ทันตแพทย์หญิง กิตติ์ภารัช กมลธรรม

ทันตแพทย์หญิง กนกอร ตันติพาณิชย์

 

ทันตแพทย์หญิง จัตุธัช วรรณฤกษ์งาม

ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ประกาศนียบัตรทันตแพทย์ประจำบ้าน สาขาทันตกรรมจัดฟัน มหาวิทยาลัย Chang Gung ประเทศไต้หวัน

ดร.ทพญ.กิตติ์ภารัช กมลธรรม

ดร.ทพญ.กิตติ์ภารัช กมลธรรม

ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต(เกียรตินิยมอันดับ1) มหาวิทยาลัยรังสิต
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (วิทยาศาสตร์สุขภาพช่องปาก) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ประกาศนียบัตรฝึกอบรมทันตกรรมจัดฟัน(5 year intership) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
อนุมัติบัตรทันตกรรมจัดฟัน ทันตแพทยสภา