ทันตแพทย์ สไมล์ ซิกเนเจอร์ สาขาปิ่นเกล้า

คุณหมอทำฟัน เชียวชาญเฉพาะทาง ประจำคลินิกทันตกรรม สไมล์ ซิกเนเจอร์ สาขาปิ่นเกล้า

 


ทันตแพทย์ ไพฑูรย์ โรจนรัตน์
 • ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต(เกียรตินิยมอันดับ2) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
 • ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูงทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก สาขาทันตกรรมประดิษฐ์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
 • ประกาศนียบัตรทันตแพทย์ประจำบ้าน สาขาทันตกรรมประดิษฐ์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ทันตแพทย์ กิตติโชติ บุญศรี
 • ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
 • Certificate Medical Science in Dentistry, University of London, UK
 • MSc., Implant Dentistry, University College London (UCL), UK

ทันตแพทย์ วุฒิพงษ์ เหล่าอมต
 • ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 2) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต (ทันตกรรมจัดฟัน) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ประกาศนียบัตรทางวิทยาศาสตร์การแพทย์ คลินิกชั้นสูง (สาขาทันตกรรมจัดฟัน) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • อนุมัติบัตรแสดงความรู้ความชำนาญ สาขาทันตกรรมจัดฟัน ราชวิทยาลัยทันตแพทย์แห่งประเทศไทย

ทันตแพทย์หญิง กันติยา จันทรคุณ
 • ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ทันตแพทย์ อรรถพล ยงวิกุล
 • ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล
 • หลักสูตรทันตแพทย์ประจำบ้านสาขาศัลยศาสตร์ช่องปาก และแม็กซิลโลเฟเชียล มหาวิทยาลัยมหิดล
 • ประกาศนียบัตรอบรมการบาดเจ็บใบหน้าขากรรไกร
 • ประกาศนียบัตรฝึกอบรมการรักษาโรคข้อต่อขากรรไกร
 • ประกาศนียบัตรอบรมการรักษาความวิการของใบหน้าขากรรไกร และการผ่าตัดกระดูกขากรรไกร

ทันตแพทย์หญิง กนกพร เกษมกิจวัฒนา
 • ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยรังสิต

ทันตแพทย์หญิง ศศพินทุ์ เจณณวานิช
 • ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิทยาเอนโดดอนต์ Dental School, Faculty of medicine, the university of Manchester

ทันตแพทย์หญิง ฉัตราภรณ์ ศุภจำรญ
 • ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
 • ผู้เชี่ยวชาญ สาขาศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
 • วุฒิบัตร แสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพทันตกรรมแห่งประเทศไทย สาขาศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล

ทันตแพทย์ ปวัน กอบกิจสกุล
 • ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล
 • ผู้เชี่ยวชาญ สาขาศัลยศาสตทันตกรรมจัดฟัน มหาวิทยาลัยมหิดล
 • ผู้เชี่ยวชาญ สาขาศัลยศาสตทันตกรรมจัดฟัน หลักสูตร International มหาวิทยาลัยมหิดล

ทันตแพทย์ อนันต์ ลิ้มจินดานุวัฒน์
 • ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล

ทันตแพทย์ กิตติกรณ์ เจริญศุภกุล์
 • ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล

ทันตแพทย์หญิง กิตติ์ภารัช กมลธรรม
 • -

ทันตแพทย์หญิง กนกอร ตันติพาณิชย์กุล
 • ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล
 • Residency training in Orthodontics, Mahidol University

ทันตแพทย์หญิง จัตุธัช วรรณฤกษ์งาม
 • ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 • ประกาศนียบัตรทันตแพทย์ประจำบ้าน สาขาทันตกรรมจัดฟัน มหาวิทยาลัย Chang Gung ประเทศไต้หวัน

ดร.ทพญ.กิตติ์ภารัช กมลธรรม
 • ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต(เกียรตินิยมอันดับ1) มหาวิทยาลัยรังสิต
 • ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (วิทยาศาสตร์สุขภาพช่องปาก) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
 • ประกาศนียบัตรฝึกอบรมทันตกรรมจัดฟัน(5 year intership) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
 • อนุมัติบัตรทันตกรรมจัดฟัน ทันตแพทยสภา